Политика за поверителност и бисквитки

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ГДПР

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни
Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични ЛУКСОРАМА ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни:
⦁ Наименование: Луксорама ЕООД
⦁ ЕИК/БУЛСТАТ: 204025630
⦁ Седалище: гр. София, р-н Триадица, Нишава, 114
⦁ Email: officeluxorama@gmail.com

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

Наименование: Венцеслав Владимиров Блъсков

Информация относно компетентния надзорен орган
⦁Наименование: Комисия за защита на личните данни
⦁Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
⦁Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
⦁Телефон:02 915 3 518
⦁Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
⦁Уеб сайт: www.cpdp.bg

Луксорама ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) Луксорама ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с продажба и дистрибуция на продукти, и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

⦁Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

⦁Изпълнение на задълженията на Луксорама ЕООД по договор с Вас;

⦁Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Луксорама ЕООД ;

⦁За целите на легитимния интерес на Луксорама ЕООД

(2) Луксорама ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, Луксорама ЕООД действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Луксорама ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги по продажба и дистрибуция на продукти, включително за следните цели:

⦁индивидуализация на страна по договора;

⦁счетоводни цели;

⦁статистически цели;

⦁защита на информационната сигурност;

⦁обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;

⦁подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;

⦁Луксорама ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

⦁законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

⦁ограничение на целите на обработване;

⦁съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

⦁точност и актуалност на данните;

⦁ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

⦁цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

⦁При обработването и съхранението на личните данни, Луксорама ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

⦁изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Луксорама ЕООД ?

Чл. 3. (1) Луксорама ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

⦁Изпълнение на договор за покупко-продажба и дистрибуция продукти – целта на тази операция е качественото и навременно обработване и изпращане на закупената от нас стока. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Сключване на договор за покупко-продажба на стоки “ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

⦁Луксорама ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

⦁Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон, съгласие с общите условия на сайта)

⦁Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя,обработка и изпращане на закупената от него стока.

⦁Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и закупуване на продукт, между Луксорама ЕООД . и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

⦁Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

⦁Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за покупко-продажба на стоки.

⦁Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

⦁Луксорама ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

⦁ разкриват расов или етнически произход;

⦁ разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

⦁ генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

⦁ Личните данни са събрани от Луксорама ЕООД от лицата, за които се отнасят.

⦁ Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) Луксорама ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от 3 (три) месеца. След изтичането на този срок, Луксорама ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

⦁Луксорама ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Луксорама ЕООД или друго.

⦁Луксорама ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока по Чл.4.(1) .

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) Луксорама ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) Луксорама ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Луксорама ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на Email съобщение в свободен текст.

⦁ Луксорама ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

⦁ С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от Луксорама ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

⦁Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

⦁Луксорама ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

⦁Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Луксорама ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Луксорама ЕООД

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от Луксорама ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Луксорама ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

⦁ личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

⦁ Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

⦁ Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

⦁ личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

⦁ личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Луксорама ЕООД ;

⦁личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

⦁Луксорама ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

⦁за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

⦁за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

⦁по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

⦁ за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

⦁ за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

⦁ За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане чрез Email, изпратено до Луксорама ЕООД , както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред Луксорама ЕООД , като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на Луксорама ЕООД

⦁ Луксорама ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от Луксорама ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

⦁оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Луксорама ЕООД да провери точността на личните данни;

⦁обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

⦁Луксорама ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

⦁Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Луксорама ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Луксорама ЕООД , с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от Луксорама ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от Луксорама ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Луксорама ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Луксорама ЕООД , които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако Луксорама ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2. Луксорама ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

⦁ е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

⦁ е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

⦁ уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

⦁Наименование: Комисия за защита на личните данни

⦁Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

⦁Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

⦁Телефон:02 915 3 518

⦁Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

⦁Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 20(1). Когато възлагате на Луксорама ЕООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, Луксорама ЕООД действа в качеството на обработващ личните данни.

(2). В случаите по ал. 1, Луксорама ЕООД действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. Луксорама ЕООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай Луксорама ЕООД няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Луксорама ЕООД в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът на Луксорама ЕООД използва бисквитки, които са важни за коректната му работа.

Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни Видове бисквитки, които използваме:

• Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените – спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане на информацията.

• Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

• Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него и да ни пишете на чата.

• Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Какви мерки за сигурност сме предприели в Луксорама ЕООД по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура?

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас като компания. Сигурността е нещо, с което не можем да си позволим компромиси.

Освен че положихме всички усилия, за да отговорим напълно на новия регламент за защита на личните данни, системата за сигурност, която използваме е на най-високо ниво.